Zasady ogólne

Do Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy usługowej, po wyczerpaniu wszystkich możliwości pomocy (instytucjonalnej i rodziny) w środowisku. Skierowanie odbywa się na podstawie pisemnego wniosku, złożonego do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Podstawą zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach jest decyzja o umieszczeniu, wskazująca konkretny Dom, w którym ma być umieszczona osoba wymagająca pomocy.

Decyzja o skierowaniu i umieszczeniu wydawana jest przez organ prowadzący dom pomocy społecznej. Na terenie miasta Ziębice jest to Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich. Decyzje wydawane są po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i na podstawie dokumentacji zgromadzonej przez właściwy Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dokumenty wymagane w sprawie skierowania do Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach:

  • wywiad rodzinny (środowiskowy) u osoby ubiegającej się o miejsce w Domu,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  • opinia Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca stopnia sprawności,
  • decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu rentowo-emerytalnego ustalającego wysokość renty lub emerytury
  • zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w Domu oraz jej potrącanie przez właściwy organ rentowo-emerytalny,
  • wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu lub umowa na partycypowanie w tej opłacie,
  • zgoda na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Postępowanie w sprawie skierowania do domów pomocy społecznej, a następnie umieszczenia osoby w Domu, wszczyna pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.

Dokumentację kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej, właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w DPS. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem Ośrodka Pomocy Społecznej przekazywana jest
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich celem wydania stosownych decyzji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bolesława Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie

sekretariat tel. 74 815 60 00, 74 815 68 28 fax. 74 815 73 16

Godziny pracy: pn. – pt. 7:30 – 15:30

Sposób rozpatrzenia sprawy

Przez postępowanie administracyjne rozumie się przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz skompletowanie niezbędnej dokumentacji, o której mowa wyżej. Wywiad przeprowadzany jest w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń lub o zmianie sytuacji osobistej i majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń.

W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji. Wywiad przeprowadza się w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej lub rodziny albo w miejscu jej pobytu. Dokumentacja z Ośrodka Pomocy Społecznej jest rejestrowana w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich. PCPR wydaje decyzję w sprawie umieszczenia lub odmowy umieszczenia w DPS. Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich. Termin i zasady załatwiania spraw reguluje kodeks postępowania administracyjnego.

W chwili wydania decyzji kierującej, umieszczającej i o odpłatności w/w dokumenty otrzymuje osoba zainteresowana oraz dom pomocy społecznej, do którego została skierowana. Następnie decyzje są ewidencjonowane i osoba zostaje wciągnięta na listę osób oczekujących do przyjęcia.

Zasady odpłatności

Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Decyzja w sprawie opłaty za Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach wydawana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby skierowanej (dla osób skierowanych przed 01.01.2004r. – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich).

Opłatę za pobyt w Domu wnoszą:

  1. Mieszkaniec – nie więcej niż 70% swojego dochodu,
  2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  3. Gmina, z terenu której osoba została skierowana – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Mieszkaniec zobowiązany jest wykorzystać do opłaty za pobyt w placówce wszystkie możliwości, w tym zasoby własne (np. lokal własnościowy, zasoby finansowe).

Z osobami, zobowiązanymi do ponoszenia odpłatności za pobyt Mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach, również przeprowadzane jest postępowanie administracyjne przez pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej prowadzącego postępowanie o skierowanie do DPS. Osoby zobowiązane mogą ubiegać się o zwolnienie całkowite lub częściowe z opłaty za członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku i dokumentów potwierdzających okoliczności zwolnienia. Decyzje indywidualnie w każdej sprawie rozpatruje kierownik ośrodka pomocy społecznej.

Koszty średniego miesięcznego utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach

ROK

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS Ziębice

Zgodnie z zarządzeniem

2020

3.770,00 PLN

Zarządzenie nr 63/2019 Starosty Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2019 roku

2021

4.000,00 PLN

Zarządzenie nr 29/2020 Starosty Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2020 roku

2022

4.500,00 PLN

Zarządzenie nr 46/2021 Starosty Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 grudnia 2021 roku

2023

5.200,00 PLN

Zarządzenie nr 36/2022 Starosty Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2022 roku

2024

6.000,00 PLN

Zarządzenie nr 34/2023 Starosty Powiatu Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2023 roku

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content