Cel domu:

 1. Celem działania Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach jest zapewnienie jego mieszkańcom warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności, niezależności oraz umożliwienie rozwoju osobowości i samodzielności.
 2. Powyższe cele osiągane są poprzez zapewnienie mieszkańcom placówki niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, na poziomie obowiązującego standardu określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej.
 3. Określa się główne cele DPS:
  1. Zapewnienie ciągłości świadczenia usług, o których mowa w ust. 1, dla Mieszkańców DPS realizowane przez:
   • racjonalne wykorzystanie środków publicznych przeznaczonych na pomoc społeczną osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku, wymagającym pomocy osób drugich w formie instytucjonalnej;
   • realizację usług opiekuńczo-wspomagających oferowaną osobom starszym, zamieszkałym w DPS, w tym otwarcie się na potrzeby społeczne Mieszkańców, łączność ze środowiskiem i rzeczywistą integrację z nim;
   • funkcjonowanie DPS przez angażowanie pracowników w proces planowania i realizacji zadań – zwiększenie ich odpowiedzialności za efekty podejmowanych działań;
   • realizację przez DPS funkcji zastępczej domu rodzinnego dla Mieszkańców, zapewniając im jednocześnie możliwie najpełniejszą opiekę, aktywizację i rehabilitację;
   • pełne respektowanie przez DPS podstawowych wartości ludzkich: godności, niezależności, intymności, rozwoju, bezpieczeństwa i rzeczywistej integracji ze środowiskiem.
  2. Utrzymanie odpowiedniej infrastruktury technicznej dla zapewnienia ciągłości świadczenia usług, o których mowa w ust. 1,
  3. Zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy, w celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług, o których mowa w ust. 1.
 4. Wymienione powyżej cele główne DPS osiągane są przez realizowanie szczegółowych zadań, w zakresie:
  1. Prowadzenia DPS przez:
   • utrzymania budynku i zapewnienia wyżywienia Mieszkańcom DPS,
   • kontynuację prowadzenia placówki i realizacji wszystkich statutowych zadań DPS.
  2. Realizacji usług opiekuńczo-wspomagających przez:
   • wnikliwą analizę potrzeb mieszkańców oraz ich diagnozę, usamodzielnianie Mieszkańców DPS we wszystkich sferach ich funkcjonowania na miarę możliwości psychofizycznych,
   • aktywizowanie Mieszkańców DPS przez proponowanie, motywowanie i wspieranie różnych form aktywności, zainteresowań, funkcji i zajęć podejmowanych przez Mieszkańców,
   • ochrona godności, praw Mieszkańców oraz ich dóbr osobistych,
   • współdziałanie w procesie adaptacji Mieszkańców do życia w nowym środowisku,
   • zaspokajanie potrzeb Mieszkańców, ich samorealizacji oraz zapewnienie im wielopłaszczyznowego rozwoju i niezależności, towarzyszenie, interwencja, pomoc w przeżywanych kryzysach, uczestniczenie i wspieranie w procesie leczenia i rehabilitacji Mieszkańców,
   • psychoedukacja, wzmacnianie postaw dbałości o własne zdrowie Mieszkańca oraz zapobieganie chorobom i ich nawrotom, współpraca z instytucjami działającymi w szerokiej sieci pomocy społecznej oraz innymi wspierającymi działalność placówki,
   • planowanie i zabezpieczanie badań, konsultacji, zabiegów lekarskich Mieszkańcom DPS oraz realizacja procesu leczenia i rehabilitacji,
   • podnoszenie jakości życia i poprawa funkcjonowania społecznego Mieszkańców,
   • tworzenie przyjaznej atmosfery wzajemnej akceptacji, zaufania, poczucia bezpieczeństwa oraz tworzenia tradycji DPS.
 5. Cele DPS podlegają półrocznej lub corocznej weryfikacji z punktu widzenia ich aktualności lub potrzeby wprowadzenia nowych celów.

Misja domu:

 1. Misją DPS w Ziębicach jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych w formach i w zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim Mieszkańców, na poziomie obowiązującego standardu.
 2. W DPS tworzone są zespoły opiekuńczo-terapeutyczne składające się z pracowników, do których m.in. należy opracowywanie oraz wspólna z Mieszkańcem realizacja indywidualnych planów wsparcia.
 3. Organizacja i zasady działania DPS uwzględniają stopień fizycznej i psychicznej sprawności Mieszkańców.
 4. W DPS działa wybierana przez mieszkańców Rada Mieszkańców, której zadaniem jest współpraca z Dyrektorem i pracownikami DPS, w celu doskonalenia form zaspokajania potrzeb Mieszkańców oraz pogłębiania więzi społecznych w placówce.

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content