STATUT

„STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I WYMAGAJĄCYCH POMOCY – ŻYCZLIWA DŁOŃ”

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1

 1. „Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Wymagających Pomocy – Życzliwa Dłoń”, zwany dalej „stowarzyszeniem” jest organizacją, powołaną zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadającą osobowość prawną.
 2. Siedziba stowarzyszenia mieści się w miejscowości Ziębice, w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kościelnej 10, 57 – 220 Ziębice, a terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
 2. Do prowadzenia własnych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 3. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać wolontariusze, którym można pokryć niezbędne koszty związane z pracą na rzecz Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, instytucjami o podobnych celach i charakterze działania, może też pozostawać członkiem tych organizacji – zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
 5. Stowarzyszenie może przyjmować dary pieniężne i rzeczowe od osób, instytucji i organizacji krajowych oraz zagranicznych.
 6. Dary wymienione w punkcie 5 muszą być przeznaczone na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 3

 1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią i używa emblematów i odznak, na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 4

 1. Celem ogólnym Stowarzyszenia jest pomoc osobom niepełnosprawnym (fizycznie i psychicznie) oraz przewlekle somatycznie chorym oraz działania w zakresie opieki i pomocy społecznej, działania edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne zmierzające do:
 • polepszania sytuacji życiowej osób niepełnosprawnych i przewlekle somatycznie chorych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej i społecznej,
 • przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom i patologiom społecznym w środowisku tych osób,
 • pomocy w łagodzeniu położenia w/w osób w sytuacjach kryzysowych,
 • pomocy w stwarzaniu warunków wychodzenia z sytuacji kryzysowych,
 • promocji zdrowia i popierania zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z problemem alkoholowym, nikotynowym oraz narkotykowym,
 • przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wynikającemu z trudnej sytuacji życiowej i marginalizacji społecznej,
 • równouprawnienia społecznego osób niepełnosprawnych.

§ 5

 1. Cele, o których mowa w § 4, Stowarzyszenie realizuje poprzez:
 2. aktywne pozyskiwanie darowizn (w naturze i finansowej),
 3. współdziałanie z Domem Pomocy Społecznej w Ziębicach, administracją rządową i samorządową oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych i w pomocy społecznej,
 4. organizowanie działalności szkoleniowej w formie: szkoleń, treningów, warsztatów, kursów i konferencji,
 5. organizowanie wystaw i plenerów oraz imprez promujących środowisko i działalność osób niepełnosprawnych,
 6. współpracę ze szkołami i uczelniami w zakresie konstruowania i realizowania programów związanych z osobami niepełnosprawnymi i pomocą społeczną oraz pozyskiwania kwalifikowanych kadr pomocy społecznej,
 7. prowadzenie działalności wydawniczej, w tym opracowywanie i publikowanie materiałów poświęconych działalności statutowej Stowarzyszenia,
 8. propagowanie problemów osób niepełnosprawnych i działalności Stowarzyszenia w mediach, w tym w Internecie,
 9. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i społecznej,
 10. współpracę z rodzinami i organizacjami rodzin osób niepełnosprawnych,
 11. promowanie form działalności profilaktycznych mających na celu łagodzenie skutków patologii społecznych w środowisku osób niepełnosprawnych,
 12. opracowywanie ekspertyz i opinii związanych z profilem działalności Stowarzyszenia,
 13. współpracę i wymianę informacji z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działania,
 14. gromadzenie środków na działalność Stowarzyszenia z funduszy zewnętrznych oraz własnych – składki członkowskie.

§ 6

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

§ 6a

„Zabronione jest:

 1. udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
 4. dokonywanie zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w którym uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.”

§ 7

Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

§ 8

Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia

§ 9

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 2. zwyczajnych,
 3. wspierających,
 4. honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe założenia Stowarzyszenia, po złożeniu wypełnionej deklaracji członkowskiej i pozyskaniu dwóch członków wprowadzających oraz przyjęciu deklaracji przez Zarząd.
 2. Członkiem Stowarzyszenia może zostać również osoba nie będąca obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej zamieszkała poza jej granicami.

§ 11

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklarowała pomoc w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela po przyjęciu przez Zarząd pisemnej deklaracji.

§ 12

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która jest szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo honorowe nadaje i pozbawia go Walne Zgromadzenie Członków na pisemny wniosek Zarządu.

§ 13

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się na mocy uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej.
 2. Od odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego przysługuje odwołanie się do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 14

 1. Członek zwyczajny posiada:
 2. czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Stowarzyszenia,
 3. prawo uczestnictwa w działaniach wynikających z realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 4. prawo uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 5. prawo zgłaszania wniosków i postulatów oraz opinii dotyczących działalności Stowarzyszenia.
 6. Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest obowiązany do:
 7. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
 8. przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 9. regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 15

Członek wspierający i honorowy może uczestniczyć w pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, a z głosem doradczym na posiedzeniu Zarządu i Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 16

Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 17

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu z powodu:
 2. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
 3. śmierci członka.
 4. Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu, poprzedzonego pisemnym upomnieniem, z powodu rażącego lub uporczywego naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał władz i regulaminów obowiązujących w Stowarzyszeniu.
 5. O podjętej uchwale Zarząd powiadamia członków w terminie 7 dni, dostarczając uchwałę na piśmie wraz z uzasadnieniem i wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków.
 6. Osoba, której członkostwo ustało z powodów określonych w ust. 2, może odwołać się od decyzji Zarządu dotyczącej ustania jej członkostwa w Stowarzyszeniu.
 7. Odwołanie powinno być adresowane do Walnego Zgromadzenia Członków i złożone w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wydanej przez Zarząd uchwały. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania uchwały Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. Kadencja władz trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków plus 1 osoba, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw” o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego obrad.
 3. W razie przedterminowej utraty członkostwa w Stowarzyszeniu lub rezygnacji z pełnionej funkcji we władzach Stowarzyszenia przez członka tych władz, przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie członków stanowią wszyscy zwyczajni członkowie Stowarzyszenia.
 3. Walne Zgromadzenie Członków jest zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Walne Zgromadzenie Członków odbywa się co najmniej raz w roku kalendarzowym.
 5. Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu Członków z proponowanym porządkiem obrad Zarząd dostarcza nie później niż tydzień przed wyznaczonym terminem.
 6. Drugi termin Walnego Zgromadzenia Członków wyznacza się pół godziny po pierwszym, w tym samym miejscu.
 7. W drugim terminie obrady są prowadzone bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia.

§ 21

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 25 % członków zwyczajnych plus 1 członek.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

 1. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków należy:
 2. uchwalenie programu działania Stowarzyszenia,
 3. wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności w minionym okresie,
 4. podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwały w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 5. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach zmian statutowych lub rozwiązania się Stowarzyszenia,
 7. nadawanie godności członka honorowego,
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 9. uchwalenie regulaminów wewnętrznych,
 10. uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 11. rozpoznawanie spraw nie należących do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

§ 23

 1. Zarząd jest organem kierującym bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków.
 2. Zarząd składa się z czterech osób, w tym Prezesa Stowarzyszenia.
 3. Zarząd wybiera spośród siebie przewodniczącego (prezesa), zastępcę, sekretarza i skarbnika.
 4. Prezes kieruje pracami Zarządu.
 5. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
 6. Posiedzenie Zarządu zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w kwartale.
 7. Do składania oświadczenia woli za Stowarzyszenie wymagane jest działanie trzech z czterech członków Zarządu, w tym Prezesa.
 8. Funkcje kierownika zakładu pracy (pracodawcy), w rozumieniu prawa pracy, w sprawach nie zastrzeżonych dla Zarządu, pełni Prezes Stowarzyszenia lub inny Członek Zarządu uprawniony przez Zarząd.

§ 24

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 2. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
 3. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego,
 5. przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
 6. kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia oraz wykonywanie praw wspólnika i akcjonariusza w spółkach z udziałem Stowarzyszenia,
 7. sporządzanie sprawozdań z działalności,
 8. uchwalanie planu działania Stowarzyszenia,
 9. uchwalanie instrukcji niezbędnych do prawidłowej działalności Stowarzyszenia,
 10. dokonanie podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających zespołowego działania,
 11. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 12. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 13. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków,
 14. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków,
 15. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia,
 16. powoływanie komisji i zespołów oraz określanie ich zadań.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być zarazem członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 26

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 2. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 3. składanie Walnemu Zgromadzenia Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
 4. przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli i przyjmowanie wyjaśnień,
 5. składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków.

ROZDZIAŁ V
Majątek i Fundusze

§ 27

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:
 3. wpisowe i składki członkowskie,
 4. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 5. dotacje, darowizny, granty, spadki i zapisy,
 6. wpływy z działalności statutowej,
 7. dochody z działalności gospodarczej,
 8. wpływy z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 9. dochody z ofiarności społeczeństwa.
 10. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagany jest podpis trzech członków Zarządu, w tym Prezesa.

§ 28

 1. Do dysponowania środkami finansowymi Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd na zasadach opisanych w § 23 pkt 7.
 2. Zarząd może w drodze uchwały ustanowić pełnomocnika do zaciągania zobowiązań majątkowych.

ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 29

 1. Do uchwalania zmian statutu oraz podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie Członków wymagana jest większość ¾ głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwała dotycząca zmian statutu oraz uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad na Walne Zgromadzenie Członków stosownie do § 20 ust. 4.
 3. Przyjmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 30

W sprawach nie unormowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” i przepisy powszechnie obowiązujące.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

 1. Beata Pustułka – prezes zarządu
 2. Elżbieta Hupka – wiceprezes zarządu
 3. Anna Gurtatowska – skarbnik zarządu
 4. Grażyna Radecka – sekretarz zarządu

Wiemy, że aby prężniej działać potrzebne są wciąż nowe środki. Dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy mogą i chcą wspomóc naszą działalność o wsparcie finansowe i o wpłaty na konto Stowarzyszenia, za co z góry dziękujemy.

nr konta: 07 9588 0004 5500 7054 2000 0010

Jeżeli Ktoś chciałby uzyskać więcej informacji na temat Stowarzyszenia i jego działalności niech do nas zadzwoni, napisze lub po prostu przyjedzie.

Nasz adres:

Stowarzyszenie “Życzliwa dłoń” przy
Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach.

57-220 Ziębice
ul. Kościelna 10-12
tel. +48 74 819 13 93 wew. 37
e-mail: k.zto@dpsziebice.pl
KRS: 0000333355

Stowarzyszenie realizuje wskazany cel w szczególności poprzez:

 1. współpracę z:
  • placówkami służby zdrowia;
  • administracją samorządową i rządową;
  • innymi instytucjami pomocy społecznej;
  • organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną;
  • kościołem katolickim i nie tylko;
 2. organizacją:
  • imprez kulturalnych, krajoznawczych dla pensjonariuszy placówek pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych oraz osób
  • trudnej sytuacji życiowej;
  • różnorodnych zajęć dla pensjonariuszy placówek pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych oraz osób w trudnej sytuacji życiowej;
  • konferencji, szkoleń i warsztatów podnoszących kwalifikacje personelu placówek pomocy społecznej i wolontariuszy;
 3. prowadzenie:
  • działalności charytatywnej;
  • działalności gospodarczej w różnorodnych formach organizacyjnych umożliwiających zdobycie środków na realizację celów statutowych;
  • wszechstronnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych i pensjonariuszy placówek pomocy społecznej;
  • świadczenie różnorodnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych, osób w trudnej sytuacji życiowej i społecznej oraz pensjonariuszy placówek pomocy społecznej;
 4. pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i finansowych na realizację zadań Stowarzyszenia;
 5. inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

KONTAKT

STOWARZYSZENIE “ŻYCZLIWA DŁOŃ”
PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIĘBICACH

ADRES:
57-220 ZIĘBICE
uL. KOŚCIELNA 10-12
TEL. +48 74 819 13 93 wew. 37
e-mail:  k.zto@dpsziebice.pl

nr konta: 07 9588 0004 5500 7054 2000 0010
KRS: 0000333355

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content