Pozostałe ogłoszenia|

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

DAG.II.2301.36.2020 Ziębice, dnia 18.12.2020r.

OGŁOSZENIE

z przeprowadzonego zapytania-sondażu rynku nr 36/2020 z dnia 14.12.2020 r. dotyczącego postępowania uzupełniającego na doposażenie stanowisk pracy w podmiotach świadczących usługi w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią w ramach projektu pn. ,,PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU SPOWODOWANEMU PRZEZ COVID-19”.

  1. W celu udzielenia zamówienia na „Doposażenie stanowisk pracy w podmiotach świadczących usługi w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią w ramach projektu pn. ,,PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU SPOWODOWANEMU PRZEZ COVID-19” – postępowanie uzupełniające, Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach, ul. Kościelna 10-12, 57-220 Ziębice w dniu 14.12.2020r., przesłał zaproszenie trzem Wykonawcom do składania ofert wraz z załącznikami na w/w zadanie.
  2. W wymaganym terminie do dnia 18.12.2020r. do godziny 10:00 do siedziby Zamawiającego wpłynęły trzy oferty:
Kryterium wyboru
L.p. Nazwa i adres Wykonawcy Cena brutto w PLN

(najniższa cena)

1. „MED4U”

uL. Hallera 6/9

86-100 Świecie

20.794,00
2. „HABITUS” Bartłomiej Cybulski

ul. M. Spisaka 50

02-495 Warszawa

21.325,00
3. MEDUS Sp. z o.o.

ul. 1-go Maja 8E

57-200 Ząbkowice Śląskie

19.130,00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

  1. Na podstawie powyższych informacji do realizacji zadania na „Doposażenie stanowisk pracy w podmiotach świadczących usługi w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią w ramach projektu pn. ,,PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU SPOWODOWANEMU PRZEZ COVID-19” – postępowanie uzupełniające, wybrano wykonawcę nr 3 – „MEDUS” Sp. z o. o., ul. 1-go Maja 8E, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
  2. Uzasadnienie wyboru oferty: zgodnie z kryterium oceny zawartym w zapytaniu ofertowym Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów – 100% podczas dokonanej oceny ofert.

Komisja przetargowa:

Urszula Stańczyk
Marzena Morawiec
Karolina Pustułka

Zatwierdzam:

Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej  w Ziębicach
Janusz Sobol

21 grudnia 2020 | modyfikowany przez: dan

Comments are closed.

Close Search Window
Skip to content