Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, UL. KOŚCIELNA 10-12, 57-220 ZIĘBICE

DAG.II.2301.12.2020

Ziębice, dnia 19.10.2020r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Z uwagi na realizacje projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”, polegającemu na doposażeniu stanowisk pracy w podmiotach świadczących usługi w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią, Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach w ramach wskazanego projektu, zgłasza zapotrzebowanie na dostawę przedmiotów określonych w załącznikach do zapytania ofertowego.

Podmioty zainteresowane współpracą, powinny zgłosić wolę wykonania dostawy w terminie do dnia 23.10.2020r. do godziny 14:00, składając na adres e-mailowy joanna.robak@onet.eu informacji o chęci wykonania tej dostawy.

Po upływie wskazanego terminu Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach przeprowadzi procedurę zapytania-sondażu rynku spośród zgłoszonych Wykonawców oraz innych znanych Zamawiającemu firm.

Odpowiedź na ogłoszenie stanowi jedynie informację o chęci otrzymania od zamawiającego zapytania o cenę. Nie stanowi zobowiązania do dostawy.

 

                                                                                I.            Opis przedmiotu zamówienia:

Doposażenie stanowisk pracy w podmiotach świadczących usługi w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią

 

                                                                              II.            Kontakt z Wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest:

Imię i nazwisko: Joanna Robak

Tel. 748191393 lub 748190984

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach - Janusz Sobol

Do pobrania

PAKIET NR 2 – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

PAKIET NR 3– LAMPY WIRUSOBÓJCZE I BAKTERIOBÓJCZE

PAKIET NR 4 – PRZEDMIOTY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO IZOLATORIUM

PAKIET NR 5 – TEKSTYLIA DO IZOLATORIUM

PAKIET NR 6 – URZĄDZENIA  AGD

PAKIET NR 7– ŚRODKI POMOCNICZE- WYPOSAŻENIE AMBULATORIUM

Protokół wyboru - testy Covid-19 (Pakiet nr 1)

Protokół wyboru oferty (Pakiety 2-7)

OGŁOSZENIE 1

OGŁOSZENIE 2

OGŁOSZENIE 3