STRONA GŁÓWNA

Dokumenty związane z przetargiem

 

DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

Informacja do oferentów

Informacja o wyborze oferty

UZP-OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

PRZETARG

NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Znak  sprawy: DAG I.2300.2.2020

 

TABLICA OGŁOSZEŃ

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.                z 2019 r. poz. 1843, t.j. z dnia 27.09.2019 r.), Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej

57-220 Ziębice ul. Kościelna 10-12

tel. (74) 8191393, fax (74) 8190984

e-mali: dompomsp@poczta.onet.pl

NIP 887-10-21-570, REGON 000316619

 

II. TRYB ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  nie przekraczającej kwotę 214 000 euro.

 

III. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZOSTANIE ZAMIESZCZONA NA STRONIE INTERNETOWEJ

www.dpsziebice.pl

 

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych -ogólnospożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach ul. Kościelna 10 -12       z podziałem na części :

 

Część 2 - Dostawa pieczywa

Część 3 - Dostawa warzyw i owoców

Część 4 - Dostawa ryb mrożonych, wędzonych oraz konserw

Część 5 - Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich

 

 

1.    Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne 6 części. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na pełny asortyment dla danej części.

2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4.2- 4.5 do SIWZ.

3.    Wspólny słownik zamówienia (CPV):

      - 15000000-8 - żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

      - 15810000-9 - pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

      - 15300000-1 – owoce, warzywa i podobne produkty

      - 15200000-0 – ryby przetworzone i konserwowane

      - 15100000-9 – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

     

 

V. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH             I WARIANTOWYCH

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

        

VI. TERMIN WYKONANANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2021 r.

 

VII. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

 

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

1.2. posiadają wiedzę i doświadczenie.

1.3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

1.4. spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Wykonawca  oświadcza , że:

2.1. spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych,

2.2. brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z przedmiotowego postępowania. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.      W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

2.3. akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji.

2.4. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie złożonych

oświadczeń i dokumentów, według zasady: spełnia/ nie spełnia.

 

IX. INFORMACJE O DOKUMENTACH I OŚWIADCZENIACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1. Wypełniony formularz oferty (wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ).

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt.1  ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy PZP - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia wymagany jest dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy zgodnie z art. 23 ustawy. W przypadku Wykonawców  ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony w pkt. 2 i 6  winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

5. Dokumenty o których mowa w pkt 4 lit. a, b - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, winny zostać złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii, przetłumaczone na język polski. Dokumenty sporządzone w języku obcym, inne niż określone w pkt 2, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Oświadczenie art. 24 ust.1 pkt 13-22, 24 ust.5

7. Opis przedmiotu zamówienia - załączniki   4.2 i /lub 4.3 i/lub 4.4 i/lub 4.5  do SIWZ.

8. Formularze cenowe – załączniki nr 5.2 i/lub 5.3 i/lub 5.4 i/lub 5.5 do SIWZ.

9. Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

10. Informacje ogólne dotyczące załączonych dokumentów:

10.1. dokumenty przetargowe, które zostały otworzone w trakcie wykonywania procedury przetargowej zatrzymuje Zamawiający;

12. formularz oferty oraz załączniki, powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę.

13. projekt umowy - załącznik Nr 6 do SIWZ - powinien zostać zaakceptowany na ostatniej stronie bez dokonywania jakichkolwiek zmian.

 

X. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania              i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją;

- oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie;

- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

2.1. cena 80 %

2.2. termin płatności 20 %

Oferty oceniane będą punktowo wg następującej zasady:

 

 

 

 

 

Kryterium cena :

 x 100 pkt. x 80% = ………………….. pkt.

 

 

Wyjaśnienie:

Cn - cena oferty najkorzystniejszej

Co - cena oferty badanej

 

 

Kryterium termin płatności :

 x 100 pkt. x 20% = ………………….. pkt

 

 

Wyjaśnienie:

Cn – najdłuższy termin płatności

Co -  termin płatności oferty badanej

 

 

2.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą sumę punktów za wyszczególnione kryteria (100 pkt.).

2.4.  Obliczanie ceny ofert będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.5.  Zamawiający przyjmuje cenę oferty ogółem (brutto) podaną przez Wykonawcę w ofercie.

2.6. Oceny ofert dokona komisja przetargowa - wybierając ofertę najkorzystniejszą,   z najniższą ceną oraz najdłuższym terminem płatności, która jednocześnie będzie ofertą ważną.                                                                                             Oferty oceniane będą w 2 etapach.

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności ofert. Oferty nie spełniające wymagań określonych ustawą prawa zamówień publicznych i SIWZ zostaną odrzucone.

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych w niniejszej specyfikacji. W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów wśród ważnie złożonych ofert.

3.1. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust 2  ustawy PZP poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie;

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty; niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3.2. Jeśli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenie zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki dotyczącej niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty (art. 87 ust 2 pkt 3), jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 7 ustawy Pzp. Wyrażenie zgody przez Wykonawcę musi nastąpić w formie pisemnej (najpierw faxem, następnie drogą pocztową).

3.3. Oczywiste omyłki pisarskie to omyłki typu:

3.3.1. widocznie mylna pisownia wyrazu;

3.3.2. niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części;

3.3.3. ewidentny błąd w dacie – np. 30 lub 31 marzec.

Warunkiem poprawienia w/w omyłek pisarskich jest ich oczywistość (oczywista tj. bezsporna, nie budząca żadnych wątpliwości).

3.4. Omyłka rachunkowa - (błąd arytmetyczny), jeśli Wykonawca nieprawidłowo przeprowadził rachunki na liczbach:

3.4.1. jeżeli obliczona przez Wykonawcę cena nie odpowiada iloczynowi: ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca prawidłowo podał liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową;

3.4.2. jeżeli Wykonawca poda w ofercie kwotę rozbieżną tj. podaną  inaczej cyfrą       i słownie Zamawiający przyjmie za prawidłową wartość, wartość poprawnie wyliczoną.

3.5. Inna omyłka polegająca na niezgodności oferty ze SIWZ:

3.5.1. jest to omyłka, w której poprawienie nie spowoduje istotnych zmian w treści oferty złożonej przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.

Błąd w obliczeniu ceny, który skutkuje odrzuceniem oferty:

3.6.1. podanie przez Wykonawcę w złożonej ofercie nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług np. zamiast prawidłowej stawki przewidzianej ustawą o VAT dla danego rodzaju towarów lub usług w wysokości 8%, Wykonawca podał w ofercie stawkę 0% lub 23%.

 

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zgodnie  w siedzibie Zamawiającego   w Domu Pomocy Społecznej  ul. Kościelna 10-12, (sekretariat II piętro).

2. Termin składania ofert upływa z dniem 29 maja 2020 roku godz.8.30                 3. Termin otwarcia ofert 29 maja 2020 roku godz.8.45

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. (art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych).

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

 

 

XIII. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

XIV. INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

 

XVI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

 

 

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie                   z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełnia wszystkie postanowienia      i wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

3. Istotne dla stron postanowienia, zgodnie z którymi realizowane będzie niniejsze zamówienie publiczne, zawiera załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji – wzór umowy.

4. Umowa może być zmieniona w stosunku do złożonej oferty na niżej wymienionych warunkach:

4.1. w stosunku do terminu, zakresu realizacji umowy:

4.1.1. w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, np. zdarzeń losowych, siły wyższej, epidemii, zmiany przepisów;

4.2. w stosunku do osób:

4.2.1. zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych;

4.3. inne:

4.3.1. w przypadku zmiany stawki podatku VAT - o różnicę wynikającą z jej dotychczasowej wielkości a wprowadzoną zmianą; jednak nie wcześniej niż po dacie rozpoczęcia jej obowiązywania. Zmiana umowy w tym zakresie może być wprowadzona tylko na wniosek Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu podstawy prawnej do podwyższenia lub obniżenia cen towarów, np. rozporządzenia, obwieszczenia, ustawy lub innej podstawy do zmiany cen - zmiany umowy;

4.3.2. w przypadku zmiany powyżej 5% kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług

podawanego przez GUS, publikowanego w Monitorze Polskim - o wielkość tegoż wskaźnika, jednak nie wcześniej niż po jego ogłoszeniu. Zmiana umowy w tym zakresie może być wprowadzona tylko na wniosek Wykonawcy Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu podstawy do podwyższenia lub obniżenia cen towarów, np. rozporządzenia, obwieszczenia, ustawy lub innej podstawy prawnej do zmiany cen;

4.3.3. w przypadku zmian przepisów ogólnie obowiązujących, które mają wpływ na treść umowy;

4.3.4. w przypadku obniżenia cen producenta lub zastosowania promocyjnej obniżki cen, Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu asortymentu objętego umową po cenach odpowiednio obniżonych;

4.3.5 w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np. gdy obniży to koszty lub skróci termin realizacji zadania).

5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają zgody Zamawiającego oraz pod

rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

XVIII. TERMIN ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W BZP

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją nr 542943-n-2020 w dniu 22.05. 2020 roku.

 

 

 

Ziębice, 22.05.2020 r.

 

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Ziębicach

Janusz Sobol